210 96 14 595

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Με κάθε επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επανέρχεται και να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, επομένως, κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας πρέπει να διαβάζετε την παρούσα και να βεβαιώνεστε ότι αποδέχεστε τους όρους της, όπως περιγράφονται κατωτέρω. Η εταιρεία μας υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679/Ε.Ε., βάσει των διατάξεων του οποίου είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, και εν γένει με την κείμενη νομοθεσία, για τη διασφάλιση του ανωτάτου επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις επισκέψεις που πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και δεν αφορά τρίτες ιστοσελίδες στις οποίες ενδεχομένως αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτής ή από τις οποίες εισήλθατε στον ιστότοπο της εταιρείας μας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτή. Για την ενημέρωσή σας ως προς την Πολιτική Cookies της εταιρείας μας σας παραπέμπουμε στο οικείο πεδίο.

Όπου η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας απαιτεί την εισαγωγή κωδικών πρόσβασης από πλευράς σας, η εταιρεία μας εγγυάται για την ασφάλεια και τη μυστικότητα των ως άνω κωδικών. Για την επίτευξη, ωστόσο, του μέγιστου επιπέδου ασφαλείας είναι αναγκαίο να επιδεικνύετε, με τη σειρά σας, επιμέλεια ως προς την τήρηση της μυστικότητας των κωδικών αυτών και, ενδεχομένως, την ανά τακτά διαστήματα αλλαγή τους.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε από εσάς προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας και ο τύπος συσκευής που χρησιμοποιείτε. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν ταυτοποιούνται. Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μας και τα μαθήματά μας ή/και την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνουμε από εσάς προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνσή σας, το σταθερό ή/και το κινητό σας τηλέφωνο, κ.α. Εάν εγγραφείτε ως μέλη του προφίλ της εταιρείας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τότε, επιπροσθέτως μοιράζεστε μαζί μας πληροφορίες που αφορούν το προφίλ σας στα οικεία Μέσα, όπως η φωτογραφία προφίλ σας και το φύλο σας. Εάν εισάγετε στοιχεία για λογαριασμό τρίτου προσώπου, έχετε την ευθύνη της προγενέστερης ενημέρωσης του προσώπου και της λήψεως της ρητής συναινέσεως αυτού για τη χρήση των στοιχείων του, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Με τις ως άνω ενέργειές σας συνομολογείτε την αλήθεια και ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που μοιράζεστε με την εταιρεία μας και παρέχετε στην εταιρεία μας τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους όρους και για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται (συγκεντρώνει, καταχωρίζει, αποθηκεύει, διαβιβάζει) τα προσωπικά σας δεδομένα στον απολύτως αναγκαίο βαθμό και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, για την πραγματοποίηση αποκλειστικά νόμιμων σκοπών, ήτοι την τήρηση της νομοθεσίας και τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, την άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μας, την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών μας και την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων μας, την εξασφάλιση ότι μπορείτε να περιηγηθείτε με ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας, την πραγματοποίηση και εκτέλεση των συμβάσεων αγοραπωλησίας, την ασφάλεια των συναλλαγών, την απάντηση στις ερωτήσεις σας ή σε παράπονά σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, την επικοινωνία μαζί σας για την ανταλλαγή απόψεων και τη βελτίωση των παροχών και των υπηρεσιών μας, την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την αποστολή ενημερωτικών newsletters, την ανάλυση των προτιμήσεών σας για να σας παρέχουμε πιο στοχευμένη ενημέρωση και προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας. Με το πέρας του αναγκαίου, κατά τα ανωτέρω χρόνου, ή με την τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας, η εταιρεία μας διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρηση αυτών, ενδεικτικά υποχρέωση συμμόρφωσης της εταιρείας μας με την κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρεία μας τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη εχεμύθεια, διαφάνεια και ασφάλεια, λαμβανομένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την τήρηση του απορρήτου, την εν γένει προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία απώλεια ή καταστροφή και τη μη χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, όπως εκτίμηση κινδύνου παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, ασφαλή φύλαξη αρχείων, χρήση κωδικών πρόσβασης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να διαβιβάζονται από την εταιρεία μας σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, οι οποίοι ακολουθούν τις έγγραφες οδηγίες της και λαμβάνουν τα ίδια μέτρα πρόληψης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεσμευομένων αντίστοιχα και των συνεργατών και του προσωπικού αυτών. Η κατά τα ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους συνεργάτες της εταιρείας μας πραγματοποιείται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και στον αναγκαίο βαθμό που απαιτείται, στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεργασίας (ενδεικτικά παροχή λογιστικών υπηρεσιών). Αναφορικά με την εν γένει διαβίβαση και τη ροή των προσωπικών δεδομένων ακολουθείται η κείμενη νομοθεσία και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα εμπιστευτικότητας και προστασίας. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες πραγματοποιείται αποκλειστικά και στον αναγκαίο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 9 Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε.). Πέραν των ανωτέρω, αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, όπως κρατικά όργανα, ελεγκτικά όργανα, πραγματοποιείται, αποκλειστικά για την συμμόρφωση της εταιρείας μας με την κείμενη νομοθεσία (πχ. ενημέρωση δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση, προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης, επίλυση διαφορών, συνεργασία σε ελέγχους στους οποίους υπόκειται η εταιρεία μας κλπ). Αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους στο πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (marketing) πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συναινέσεώς σας και για τον σκοπό προωθητικών ενεργειών από τρίτα μέρη. Τη σχετική συναίνεση δύνασθε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Με τις ως άνω ενέργειές σας βεβαιώνετε την αλήθεια και την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που μοιράζεστε μαζί μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε οποτεδήποτε να αιτηθείτε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτά αλλάξουν, ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, την ενημέρωσή σας για την επεξεργασία, την πρόσβασή σας σε αυτά ή τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτών ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε λάβει χώρα μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον η ανάκληση της συγκατάθεσης αφορά προσωπικά δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή συναλλαγών σε σχέση με εσάς, τότε η κατά τα ως άνω ανάκληση συνεπάγεται τη μη δυνατότητα εκπλήρωσης των ως άνω σκοπών και πραγματοποίησης των οικείων πράξεων από την πλευρά της εταιρείας μας, χωρίς ευθύνη της τελευταίας, επιφέροντας τις αντίστοιχες έννομες συνέπειες. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η εταιρεία μας δεσμεύεται να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός. Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τα αναγκαία αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε., να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας αυτών. Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει οριστεί η Ιωάννα Πουλοπούλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτή και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του υπολογιστή του. Η παρούσα Πολιτική αναφέρεται στη χρήση cookies από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας και η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την Πολιτική Cookies που χρησιμοποιούν άλλοι ιστότοποι από τους οποίους πραγματοποιήθηκε η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας ή προς τους οποίους ενδεχομένως παραπέμπεστε μέσω της ιστοσελίδας μας. Η χρήση cookies γίνεται για σκοπούς ασφαλούς πλοήγησης, συλλογής πληροφοριών από την ιστοσελίδα μας σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, για στατιστικούς λόγους σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσαρμοζομένων στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί συγκεκριμένα GoogleAnalytics. Με τον τρόπο αυτό, η Google μας παρέχει ορισμένα στατιστικά στοιχεία, όπως π.χ. την ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ή τον χρόνο παραμονής σε αυτή και έχουμε τη δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των προτιμήσεων των επισκεπτών μας, προς τον σκοπό α) παροχής προϊόντων και υπηρεσιών και β) καθορισμού της Πολιτικής Διαφήμισης σύμφωνα με τις προτιμήσεις των τελευταίων. Η διάρκεια ζωής των Cookies είναι ένας χρόνος. Με την χρήση των cookies η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, παρά μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των τελευταίων. Η τελευταία δίδεται με την επιλογή του πεδίου «αποδοχή» της χρήσης cookies, σύμφωνα με τα ως άνω, κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη για τη χρήση cookies και επιλογής του μεταξύ των πεδίων «αποδοχή» και «απόρριψη», τα οποία πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια στην οθόνη της ηλεκτρονικής του συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι χρήστες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τη χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας, ακόμα και αν ρητά έχουν αποδεχθεί αυτή, και να μεταβάλλουν την άποψή τους, απορρίπτοντας ή αποκλείοντας τη χρήση cookies, επιλέγοντας το πεδίο «απόρριψη». Η συνεχής ενημέρωση των χρηστών συνιστάται, άλλωστε, από την εταιρεία μας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει και να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Πολιτικής, οπότε και θα πρέπει να χορηγηθεί εκ νέου ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι ενδεχόμενη απόρριψη ή αποκλεισμός των cookies από τους χρήστες δύναται να καταστήσει τον ιστότοπο της εταιρείας μας λιγότερο λειτουργικό για αυτούς, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα σε σχέση με τη λειτουργία και τον σκοπό των cookies.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση επιστροφής (αλλαγής γνώμης), μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω, με δική σας χρέωση μεταφορικών, ανάλογη του τιμοκαταλόγου της εταιρείας courier που θα επιλέξετε.

Δεν είναι δυνατό να συμψηφιστεί αντικατάσταση προϊόντος με αυτό που επιστρέφετε και θα πρέπει να καταχωρήσετε νέα παραγγελία. Είναι υποχρεωτικό, το προϊόν που επιστρέφετε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Θα πρέπει επίσης, να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Δελτίο Αποστολής, κλπ). Σε περίπτωση που παραλάβετε διαφορετικό προϊόν από αυτό που παραγγείλατε, θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά (210 - 9614595), ή μέσω e-mail (eshop@xenou.gr ) ώστε να κανονίσουμε την άμεση παραλαβή του προϊόντος, με δικά μας έξοδα.

Είναι υποχρεωτικό, το προϊόν που επιστρέφετε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Επίσης, να τοποθετηθεί σε συσκευασία κατάλληλη για αποστολή (π.χ χαρτόκουτο). Τέλος, θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Δελτίο Αποστολής, κλπ).

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος , θα σας το αντικαταστήσουμε (με το ίδιο προϊόν) χωρίς περαιτέρω χρεώσεις εφόσον πρώτα μας επιστραφεί, στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω, μαζί με το παραστατικό αγοράς (εντός 7 εργάσιμων ημερών) και γίνει ο τυπικός αλλά απαραίτητος έλεγχος του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή κατάσταση της συσκευασίας του προϊόντος. Δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων!

Για τα προϊόντα που επιστρέφονται (και όχι αργότερα των 14 ημερολογιακών ημερών), εφαρμόζονται οι τιμές που ισχύουν την ημερομηνία αγοράς τους, όπως αποδεικνύεται από την απόδειξη - τιμολόγιο αγοράς. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να πραγματοποιήσει αλλαγή σε προϊόν σε προσφορά και να το αντικαταστήσει με ένα άλλο προϊόν άνευ έκπτωσης ή σε μεταγενέστερο χρόνο οπότε και θα έχει λήξει η προσφορά, η αλλαγή θα πραγματοποιείται με βάση την αξία το προϊόντος με την έκπτωση και όχι προ της έκπτωσης.

Η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να μεταβάλει οποιαδήποτε στιγμή, και άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, τις αξίες των διατιθέμενων προϊόντων σύμφωνα πάντα με τους Κανόνες Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τους Όρους Προστασίας του Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μας ενημερώσετε για την πρόθεση σας για αλλαγή ή επιστροφή του προϊόντος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210 - 9614595, ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο site μας, με φαξ στο 210 - 96 28634 ή με e-mail στο (eshop@xenou.gr ) Όλες οι επιστροφές, θα πρέπει να εκτελούνται προς τη διεύθυνση: Βορείου Ηπειρου24 – Άνω Γλυφάδα Τ.Κ. 165 62 | Υπόψιν: Τμήματος E-Shop Επιστροφές προϊόντων που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα γίνονται δεκτές.

Μάθετε πρώτοι τα Νέα μας